NYHETSBREV

Våra affärsprinciper

Heimdall Industrigolvs kunder och övriga intressenter ska se Heimdall som ett företag som alltid lever upp till sina åtaganden. För att uppnå långsiktiga relationer krävs att vi samarbetar med kunden och att vi alltid uppfyller ingångna avtal. Vi tar fullt ansvar för att våra arbeten blir genomförda och vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier (BI). Det innebär att vi åtar oss samhällsbyggnadssektorns etiska regler, de allmänna bestämmelserna om legitimationsplikt och närvaroredovisning (ID06), BI:s och svenskt näringslivs stadgar och uppförandekoder samt BI:s kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

Vi vill vara ett företag man kan lita på. Därför strävar vi efter:
  • Att ha hög kreditvärdighet och hög likviditet för att kunna betala våra leverantörsfordringar snabbt.
  • Att agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
  • Att ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
  • Att föra korrekt redovisning samt motverka svartarbete 
  • Att genomföra våra uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. 
  • Att motverka svartarbete.